Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Vesti i obaveštenja

25Avg2020

Ispit za dvojezična odeljenja u sedmom razredu

Ispit za upis u dvojezična odeljenja sedmog razreda u dodatnom avgustovskom roku održaće se u četvrtak 27.avgusta u 9 časova. Raspored učenika po učionicama za pismeni deo ispita biće postavljen na oglasnim tablama za učenike na glavnom ulazu škole u sredu 26.avgusta, odnosno nakon zaključivanja spiska prijavljenih učenika. Učenici obavezno sede na mestu označenom na jedinstvenom spisku učenika. U cilju poštovanja preventivnih mera učenici na ispit dolaze sa zaštitnom maskom i tokom boravka u školi poštuju mere distanciranja. Pismeni deo ispita sastoji se od tri dela i njime se proverava razumevanje slušanog i pročitanog teksta i pisana produkcija na zadatu temu. Učenici koji ostvare najmanje 30 od mogućih 50 poena stiču pravo polaganja usmenog dela ispita. Za upis u dvojezično odeljenje potrebno je ostvariti minimum 50 od maksimalnih 70 poena.

Način sprovođenja testiranja i kriterijumi za ocenjivanje svakog dela ispita su sledeći:

Pismeni deo ispita traje 90 minuta.
Pitanja za proveru razumevanja pisanog teksta rade se 35 minuta.
U ovom delu testa proverava se razumevanje pročitanog.
Pitanja za proveru razumevanja govora rade se 15 minuta.
Pre slušanja teksta učenici imaju mogućnost da se u roku od dva minuta upoznaju sa pitanjima koja se odnose na tekst i imaju pravo da ih prate i obeležavaju odgovore tokom slušanja. Učenici slušaju dva puta tekst. Pauza između dva čitanja iznosi 30 sekundi.

Vežba pisane produkcije na zadatu temu traje 40 minuta.
U ovom delu testa proverava se sposobnost učenika da napišu kraći tekst na zadatu temu do određenog, jasno navedenog, broja reči.

U vežbi pisane produkcije vrednuju se sledeća postignuća:
a) poštovanje naloga: napisani tekst je u skladu sa situacijom koja je zadata temom i odgovarajuće je dužine (poštuje se predviđeni broj reči). Učenik koristi uobičajene forme pozdravljanja na početku i na kraju pisma (maksimum 3 boda);
b) koherentnost, sadržinska i situaciona primerenost: napisani tekst čini logičku i smislenu celinu, odgovara na zadatu temu i učenik koristi odgovarajući jezički registar (maksimum 6 bodova);
v) leksika: koristi adekvatan fond reči koji mu omogućava da se pismeno izražava o datoj temi (maksimum 6 bodova);
g) gramatička preciznost: sastavlja razumljivu i gramatički ispravnu rečenicu i pravilno koristi jednostavne gramatičke strukture (maksimum 5 bodova).
Usmeni deo ispita traje do 10 minuta po učeniku (priprema učenika i razgovor sa ispitivačem).
Učenik izvlači jednu od tema i priprema svoje izlaganje tokom maksimalno 5 minuta. Učenik potom ukratko govori o temi. Učenik se može pitanjima podstaći na razgovor. Ukupno trajanje izlaganja i razgovora sa ispitivačem traje najviše 5 minuta.
Usmeni deo ispita ukupno ima 20 bodova.

Na usmenom delu ispita vrednuju se sledeća postignuća:
a) koherentnost izlaganja, sposobnost vođenja razgovora, situaciona i sadržinska primerenost (maksimum 6 bodova);
b) leksika: učenik koristi adekvatan fond reči koji mu omogućava da nesmetano komunicira na zadatu temu (maksimum 6 bodova);
v) gramatička preciznost: sastavlja razumljivu i gramatički ispravnu rečenicu i pravilno koristi jednostavne gramatičke strukture (maksimum 5 bodova);
g) izgovor: učenik poseduje dovoljno razumljiv izgovor i intonaciju koji omogućavaju uspešnu komunikaciju (maksimum 3 boda).

 

Jezička veština 

Trajanje

Broj bodova

Čitanje

35 minuta

15

Slušanje

15 minuta

15

Pisanje

40 minuta

20

Govor

do 10 minuta
(priprema i razgovor)

20

 

 

Ukupno 70

 


« Povratak na vesti