Савет родитеља

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења. Представници Савета родитеља бирају се сваке школске године.

Савет родитеља:

 • предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у орган управљања;
 • предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
 • учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
 • разматра предлог Школског програма, развојног плана, Годишњег плана рада школе;
 • разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
  предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера о начину и поступцима заштите и безбедности ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • предлаже представника и његовог заменика за Општински савет родитеља;
 • разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и Ученичком парламенту.

Чланови Савета родитеља за школску 2023/2024. годину су:
одељење Име и презиме одељење Име и презиме
1/1 Невена Дракулић 5/1 Катарина Бијелић
1/2 Ел Сараг Сарах 5/2 Вита Ђорђевић
1/3 Вељко Јовановић 5/3 Сандра Јанковић
1/4 Јасна Стојић 5/4 Саша Шарковић
1/5 Милош Атанацковић 5/5 Миодраг Мурганић
2/1 Ивана Кајганић 6/1 Јелена Радуловић
2/2 Марина Столић 6/2 Дејан Томка
2/3 Дејана Комадина 6/3 Ивана Краснић Костадиновић
2/4 Тамара Стокић 6/4 Милош Тодоровић
2/6 Вук Кукурић 6/5 Драгана Радојловић
3/1 Ирена Трифуновић 6/6 Марина Томић
3/2 Драган Луковић 7/А Ивана Бабић Живковић
3/3 Јелена Мрдак 7/Б Ивана Стефановић
3/4 Иван Малић 7/3 Љиљана Спасојевић
3/6 Мишо Добријевић 7/4 Јелена Вуловић
4/1 Жељана Ранчић 7/5 Драгана Катанчевић
4/2 Драгана Машовић 7/6 Растко Малишић
4/3 Андреа Тодоровић 8/1 Игор Ђорђевић
4/4 Петар Костић 8/2 Јован Павловић
4/6 Милица Сајић 8/3 Ана Дробњаковић
8/4 Душанка Пекић
8/5 Андријана Среботњак
8/6 Лана Јанковић

Председник Савета родитеља за школску 2023/2024. годину је Игор Ђорђевић, представник одељења 8/1, а његов заменик Јелена Радуловић представник одељења 6/1. За представника у Општинском Савету родитеља изабран-а је  _________ из одељења ___.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ