Школски одбор

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Према Закону о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника. Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе. Мандат чланова школског одбора је четири године. Седницама школског одбора присуствују и учествују у раду два представника Ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор надлежан је да:

  • доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
  • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
  • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
   доноси финансијски план школе, у складу са законом;
  • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
  • расписује и спроводи конкурс за директора;
  • даје мишљење и предлаже министру избор директора школе;
  • одлучује о правима и обавезама директора;
  • доноси одлуку о проширењу делатности установе;
  • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
  • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
   одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
  • обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Привремени орган града Београда (решење број: 112-4925/24-С-20), на седници одржаној 29. маја 2024. године, на основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23), члана 87. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, бр. 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда“, број 60/19), донео је Решење о именовању чланова Школског одбора Огледне основне школе „Владислав Рибникар“, Београд.

Именују се за чланове Школског одбора Огледне основне школе „Владислав Рибникар“, Београд, ул. Краља Милутина број 10, на време од четири године, и то:
Нинела Радичевић,
Нина Кобиљски,
Милица Станковић,
Србислав Николић,
Катарина Бијелић.
Саша Шарковић,
Дивна Вукић, проф. физичког и здравственог васпитања
Мери Драженовић Колунџија, проф. разредне наставе
Бојана Лазаревић, проф. историје

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ