Школски одбор

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Према Закону о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника. Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе. Мандат чланова школског одбора је четири године. Седницама школског одбора присуствују и учествују у раду два представника Ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор надлежан је да:

 • доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
  доноси финансијски план школе, у складу са законом;
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • расписује и спроводи конкурс за директора;
 • даје мишљење и предлаже министру избор директора школе;
 • одлучује о правима и обавезама директора;
 • доноси одлуку о проширењу делатности установе;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
  одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 • обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ