Стручни тимови

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Руководиоци стручних већа за разредну наставу и области предмета

Разредна настава
Нина Радић, наставник разредне наставе

Српски језик и књижевност
Мирјана Нишевић, проф. српског језика и књижевности

Француски језик
Марија Нешић, проф. француског језика

Енглески језик
Ђурђа Станковић, проф. енглеског језика

Математика
Јелена Миленковић, проф. математике

Природне науке
Сања Кривокапић, проф. биологије

Друштвене науке
Бојана Лазаревић, проф. историје

Техника и технологија
Биљана Цветковић, проф. технике и технологије

Уметност
Ивона Мензалин Илић, проф. музичке културе

Физичко и здравствено васпитање
Дивна Вукић, проф. физичког и здравственог васпитања

Руководиоци одељењских већа

Први разред
Наталија Зорица Трајковић, проф. разредне наставе

Други разред
Биљана Вукомановић, проф. разредне наставе

Трећи разред
Јелена Николић, проф. разредне наставе

Четврти разред
Мери Драженовић Колунџија, проф. разредне наставе

Пети разред
Весна Перашевић, проф. математике

Шести разред
Зоран Нишевић, проф. географије

Седми разред
Радосава Илић, проф. математике

Осми разред
Данијела Савић, проф. физике

ТИМ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ

Марија Нешић, координатор
Директор школе
Анка Топаловић Радман, професор француског језика
Сања Кривокапић, професор биологије и хемије
Ђура Пађан, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства
Јелена Миленковић, професор математике
Мирјана Мунишић, професор ликовне културе
Маја Пуача Божић, професор француског језика
Милица Савић, документалиста

ТИМ ЗА ДОДАТНУ ОБРАЗОВНУ ПОДРШКУ

Тијана Стевић, психолог
Љубомир Пјевовић, в.д. директора
Лидија Максић, психолог
Александра Тодоровић, педагог
Снежана Ђорђевић, логопед
Јана Ускоковић, логопед
Биљана Вукомановић, професор разредне наставе
Милица Медић, професор српског језика (уместо Сање Терић)*
Тања Главић, професор математике (уместо Жељке Алексић)*
Анита Ђурић, професор француског језика

Тим за пружање додатне подршке ученику чине и: наставник разредне наставе, односно наставник предметне наставе у другом циклусу, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља.

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Директор школе
Председник Школског одбора
Игор Ђорђевић, председник Савета родитеља
Лидија Максић, психолог
Александра Тодоровић, педагог
Будимка Димитријевић, професор разредне наставе
Нада Глигоријевић, професор француског језика
Биљана Антоковић, професор биологије
Председник Ученичког парламента
Невена Павловић, секретар школе

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ

Директор
Тијана Стевић, психолог
Александра Тодоровић, педагог
Катарина Ђуровић, професор француског језика
Ивона Мензалин Илић, професор музичке културе
Јелена Николић, професор разредне наставе
Данијела Савић, професор физике
Марко Станимировић, професор историје, координатор
Представник Савета родитеља
Представник ШО (тренутно ПОУ)
Представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Наталија Зорица Трајковић, професор разредне наставе
Биљана Вукомановић, професор разредне наставе
Јелена Николић, професор разредне наставе
Мери Драженовић Колунџија, професор разредне наставе
Весна Перашевић, професор математике
Зоран Нишевић, професор географије
Рада Илић, професор математике
Данијела Савић, професор физике
Дивна Вукић, професор физичког и здравственог васпитања, координатор

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Психолог, педагог, логопед, помоћници директора, директор школе
Соња Чукић, професор разредне наставе
Рамона Ручнов, професор разредне наставе
Аница Петковић, професор разредне наставе
Ивана Јовановић, професор разредне наставе
Вања Мијајловић Гордић, професор физичког и здравственог васпитања
Сања Терић, професор српског језика
Сања Милутиновић Ковачевић, професор српског језика
Марија Поповић, професор енглеског језика
Бојана Лазаревић, професор историје, координатор
Председник Ученичког парламента

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Састав Тима:

 • директор школе
 • стручни сарадници
 • Нина Радић, руководилац стручног већа за разредну наставу
 • Марија Нешић, руководилац стручног већа за француски језик
 • Ђура Пађан, проф. технике и технологије и информатике и рачунарства

Шири састав:

 • представник родитеља
 • представник Школског одбора
 • представник локалне самoуправе
 • спољни експерти

 

Састав тима за школско развојно планирање (Стручни актив за школско развојно планирање):

 • Психолог, педагог, директор школе
 • Дејан Јанковић, проф. француског језика, координатор
 • Мирјана Михајловић, проф. физичког и здравственог васпитања
 • Наталија Зорица Трајковић, проф. разредне наставе
 • члан Школског одбора
 • представник Савета родитеља
 • Представник Ученичког парламента

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ