Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Dvojezična nastava

U saradnji sa Francuskom vladom i Francuskim kulturnim centrom, sada Fransuskim institutom, u Beogradu, rešenjem Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, a na inicijativu tadašnjeg direktora škole Vesne Fila, školske 2004/05. godine uvedena je dvojezična nastava u dva odeljenja sedmog razreda. Ove školske godine dvojezičnom nastavom obuhvaćeno je 95 učenika u 4 odeljenja 7. i 8. razreda.

Osim šest časova francuskog nedeljno i posebnog programa za ovaj predmet u odnosu na ostala odeljenja vršnjaka, ovi učenici prate i nastavu matematike, likovne kulture, biologije,  tehnike i tehnologije i informatike na francuskom jeziku. U početku su za realizaciju nastave bili zaduženi nastavnici Francuske škole u Beogradu, dok su se nastavnici naše škole edukovali na kursevima francuskog jezika, kako ovde, tako i na letnjim stažiranjima u Francuskoj, u organizaciji i uz finansijsku podršku ambasade Francuske u Beogradu i Francuskog insituta u Beogradu, gde su i polagali ispite. Predavači u dvojezičnim odeljenjima su: Marija Nešić, Anka Topalović Radman, Maja Puača Božić i Dragana Tomić za francuski jezik,  Sanja Krivokapić za biologiju, Vesna Perašević i Jelena Milenković za matematiku, Đura Pađan za tehniku i tehnologiju i  informatiku i Mirjana Munišić za likovnu kulturu. Koordinator za dvojezičnu nastavu je Marija Nešić. U nastavi francuskog jezika našim predavačima podršku pruža i Elua Pako (Eloi Pacaud)  lektor za francuski jezik angažovan od strane Francuskog instituta. Lingvističke kurseve u Francuskom institute prate i nastavnik fizike Danijela Savić, nastavnik istorije Tatjana Stevanović, nastavnik matematike  Željka Aleksić i učiteljica Nina Radić kako bi se po dostizanju traženog jezičkog nivoa priključile projektu.

Učenici koji žele da budu u dvojezičnim odeljenjima moraju da polože kvalifikacioni test koji meri jezičke kompetencije razumevanja pročitanog i slušanog teksta, usmene i pisane produkcije. Tokom II polugodišta organizuje se pripremna nastava za učenike šestog razreda kako bi što pripremljeniji pristupili ovom testu, koji se tradicionalno obavlja u predposlednjoj nastavnoj nedelji školske godine. Od školske 2016/17.godine, test, način vrednovanja i broj bodova priprema, odnosno određuje Komisija za dvojezičnu nastavu MPNTR. Prijemni ispit za školsku 2020/21.godinu realizovan je na sledeći način i po sledećim kriterijumima:

Pismeni deo ispita traje 90 minuta i proverava veštine razumevanja pisanog i slušanog teksta i veštinu pisane produkcije.

Pitanja za proveru razumevanja pisanog teksta rade se 35 minuta. Vredniju se na osnovu ključa koji sastavlja autor testa.

Pitanja za proveru razumevanja govora, odnosno slušanog teksta  rade se 15 minuta. Pre slušanja teksta učenici imaju mogućnost da se u roku od dva minuta upoznaju sa pitanjima koja se odnose na tekst i imaju pravo da ih prate i obeležavaju odgovore tokom slušanja. Učenici slušaju dva puta tekst. Pauza između dva čitanja iznosi 30 sekundi.

Vežba pisane produkcije na zadatu temu traje 40 minuta. U ovom delu testa proverava se sposobnost učenika da napišu kraći tekst na zadatu temu do određenog, jasno navedenog, broja reči. U vežbi pisane produkcije vrednuju se sledeća postignuća:

a ) poštovanje naloga: napisani tekst je u skladu sa situacijom koja je zadata temom i odgovarajuće je dužine (poštuje se predviđeni broj reči). Učenik koristi uobičajene forme pozdravljanja na početku i na kraju pisma (maksimum 3 boda);

b) koherentnost, sadržinska i situaciona primerenost: napisani tekst čini logičku i smislenu celinu, odgovara na zadatu temu i učenik koristi odgovarajući jezički registar (maksimum 6 bodova);

v) leksika: koristi adekvatan fond reči koji mu omogućava da se pismeno izražava o datoj temi (maksimum 6 bodova);

g) gramatička preciznost: sastavlja razumljivu i gramatički ispravnu rečenicu i pravilno koristi jednostavne gramatičke strukture (maksimum 5 bodova).

Učenici koji su ostvarili najmanje 30 od mogućih 50 poena na pismenom delu ispita stiču pravo polaganja usmenog dela ispita. Za upis u dvojezično odeljenje potrebno je ostvariti minimum 50 od maksimalnih 70 poena.

Usmeni deo ispita traje do 10 minuta po učeniku (priprema učenika i razgovor sa ispitivačem).

Učenik izvlači jednu od tema i priprema svoje izlaganje tokom maksimalno 5 minuta. Učenik potom ukratko govori o temi. Učenik se može pitanjima podstaći na razgovor. Ukupno trajanje izlaganja i razgovora sa ispitivačem traje najviše 5 minuta.  Usmeni deo ispita ukupno ima 20 bodova. Na usmenom delu ispita vrednuju se sledeća postignuća:

a) koherentnost izlaganja, sposobnost vođenja razgovora, situaciona i sadržinska primerenost  (maksimum 6 bodova);

b) leksika: učenik koristi adekvatan fond reči koji mu omogućava da nesmetano komunicira na zadatu temu (maksimum 6 bodova);

v) gramatička preciznost: sastavlja razumljivu i gramatički ispravnu rečenicu i pravilno koristi jednostavne gramatičke strukture (maksimum 5 bodova);

g) izgovor: učenik poseduje dovoljno razumljiv izgovor i intonaciju koji omogućavaju uspešnu komunikaciju (maksimum 3 boda).

Projekat sistematski prati Komisija za razvoj dvojezične nastave u Srbiji i svake školske godine utvrđuje ispunjenost uslova za nastavak ovog projekta. Projekat dvojezične nastave pratila je francuska strana u početku  preko svojih nadležnih službi pri Ministarstvu spoljnih poslova. Na osnovu provera kvaliteta rada sprovedenih od strane francuskih eksperata, Škola je postala član asocijacije Label FrancEducation – zajednice dvojezičnih škola izuzernosti o čemu svedoči tabla na glavnom školskom ulazu koju su otkrili Njena ekselencija ambasador Francuske gđa Kristin Moro i tročlana delegacija Francuskog parlamenta juna 2015. godine. Šk.2020/21.godine članstvo u ovoj prestižnoj asocijaciji produženo je po drugi put na period od tri godine kada će uslediti nova evaluacija.

Za zasluge na polju učenja francuskog jezika i francuske culture, tadašnji direktor škole Vesna Fila odlikovana je septembra 2004. godine visokim francuskim odlikovanjem "Chevalier de l`ordre des palmes academiques", a aktuelni direktor Snežana Knežević  oktobra 2012. godine. Tako je nastavljena tradicija ove škole još od upravitelja Tihomira N. Kostića, odlikovanog 1935. od Ministarstva prosvete Francuske za organizaciju nastave francuskog jezika, Bronzanom medaljom, kada je i škola dobila  orden "Palmes academiques". Predsednik Republike Francuske, Žiskar D`Esten 1976. godine odlikovao je tadašnju direktorku Milenu Raković ordenom Chevalier dans l` Ordre National du Mérite.

U ovom projektu od samog početka je i Treća beogradska gimnazija u kojoj se odvija paralelno nastava na italijanskom i francuskom jeziku, a koja je i naš prvi i najdraži sused. Od školske 2011/12. godine zajednici dvojezičnih srpsko-francuskih škola u Beogradu pridružila se i X beogradska gimnazija “Mihajlo Pupin” sa Novog Beograda.